Doc. MUDr. Katarína Adamicová, CSc. - Karcinóm prsníka nie je strašiak

V dnešnej dobe, napriek zvýšenej incidencií nádorov prsníka je počet úmrtí na toto ochorenie omnoho nižšie, ako v minulosti. Aby záujemci o túto problematiku mali základné stručné informácie o zhubných ochoreniach všeobecne a o karcinóme prsníka zvlášť, pripravili sme tento „hendaut“.

Čo je vlastne karcinóm?

Definícia:
Presná podstata vzniku nádoru dodnes nie je známa, preto ani neexistuje presná definícia nádoru teda ani karcinómu!

Nádor podľa (WILLISA), je medicínskej terminológii, zmnoženie tkaniva, ktorého rast je nadmerný a nekoordinovaný s rastom normálneho tkaniva. Rast neprestáva ani potom, ak podráždenie vyvolávajúce rast už nádoru už nepôsobí.

Základné charakteristiky nádorov podľa tejto teórie teda sú:

 • Nadmerný rast (rastový exces) - keď tkanivo rastie bez koordinovanej spoluúčasti okolitých tkanív a organizmu-ako celku.
 • Nekoordinovaný rast - „nerešpektuje“ celovzťažnosť organizmu
 • Nezávislý rast – autonómny rast

Podstata vzniku nádoru:

 1. porucha genetickej informácie DNA v chromozómoch. Tieto poruchy vyvolajú tvorbu patologických proteínov, ktoré „pomýlia“ procesy normálneho delenia buniek, ich diferenciácie (rôznorodosti a zrelosti) a zániku. Protoonkogény sa aktivujú na tzv. onkogény. (Ide o chybu bunky)!
 2. Zároveň býva poškodená alebo úplne blokovaná činnosť supresorových génov (antionkogénových) génov, ktoré riadia normálne a regulujú procesy bunkového delenia a bránia rozmnoženiu „chybných“ buniek teda buniek s narušenou genetickou informáciou. (Ide o chybu „policajtného dozoru“ v systéme našej obrany).

Faktory ovplyvňujúce vznik nádorov:

I. Faktory vonkajšieho prostredia

 1. chemické faktory (aromatické uhlovodíky, ťažké kovy, produkty nespáleného horenia a pod.)
 2. Fyzikálne faktory (ionizujúce žiarenie RTG a UV žiarenie v rozsahu 290-320)
 3. Vírusy ( Papilomavirus-vyvolavateľ papilómov, veruky a pod., Virus hepatitídy B- karcinóm pečene, Vírus herpes simplex typ 2-karcinóm krčka maternice, Epstein-Barrovej virus-Burkittov lymfóm, Cytomegalovírus-Kaposiho syrkóm)

II. Faktory vnútorného prostredia

 1. Vplyv dedičnosti (dedičné nádory-Wilmsov tumor obličky, dedičné dispozície-polypóza hrubého čreva z čoho sa môže vyvinúť karcinóm hrubého čreva)
 2. Vplyv hormónov (karcinóm prsníka u žien po liečbe estrogénami po menopauze, karcinóm prostaty pri hormonálnej dysbalancii u starších nužov)
 3. Imunitná obrana ( zvýšený výskyt nádorov u pacientov s inými chronickými ochoreniami, AIDS, po transplantáciach, zložitých operáciach a pod.)

Čo je teda naozaj karcinóm?

= Karcinóm je zhubný nádor z epitelu.

Ale pre jeho zaradenie treba poznať tzv. „systematiku nádorov“ tie vznikajú na podklade embryonálnych základov tkanív.
Zhubné nádory (podobne ako nezhubné) môžu vyrastať s každého tkaniva. Keďže všetky zrelé tkanivá pochádzajú z troch základných embryonálnych listov:

 • mezoderm (dáva vznik mezenchýmových nádorov)
 • ektoderm (dáva vznik epitelových nádorov)
 • entoderm (dáva vznik nádorov zažívacej trubice)

Systematika epitelových nádorov je zložitá.
Epitelové nádory všeobecne sa delia na nádory s povrchového epitelu a zo žľazového epitelu.
Tak ako v iných skupinách nádorov existujú formy nezhubné-benígne a zhubné-malígne.

Rozdiely medzi benígnymi a malígnymi nádormi

Nádor Nezhubný Zhubný
charakter rastu expanzívny infiltratívny, invazívny
okolité tkanivá tlačí na okolie rozrušuje okolie
ohraničenie ostré neostré
recidívy po operáciach zriedkavé časté
metastázy nevytvára často vytvára

Dôležitou známkou progesie ochorenia (zhubného postupu) je tzv. metastáza. Zistenie metastáz/y v akomkoľvek tkanive vyžaduje ďalšie a zložitejšie liečebné pochody.
Metastáza: založenie druhotného patologického ložiska, ktoré vznikne zanesením a rozmnožením nádorových buniek vo vzdialenom mieste (tkanive, orgáne). Šírenie sa môže uskutočniť: transportom krvnými cievami, lymfatickými cievami, dutými odvodnými cestami, odtlačkom alebo kombinovane.

Pre diagnostiku a liečbu je potrebné na celom svete sa dorozumieť v jednej „medicínskej“ reči. Ide o latinské slová a gramatiku. Nemusíme vedieť celú „latinu“, je dobré poznať používané slová.

Názvoslovie:

Nádorové ochorenie má koncovku –ÓM, alebo –ÓMA (lymfóm, lymfóma). V latinčine sa píše s krátkym –o.

Zhubné nádory epitelového pôvodu sú karcinómy
Zhubné nádory mezenchýmového pôvodu sú sarkómy
Zmiešané nádory sú takého pôvodu aké je slovo bližšie koncovke –ÓM, ÓMA. napr. fibrolipóm je nádor z tukového tkaniva (lipóm) s prímesou väziva (fibromatóznej zložky).
Existujú aj nádory nazývajúce sa podľa autora: Kaposiho sarkóm, Burkittov lymfóm, Bednářov tumor ai.
Poznáme aj také nádory, ktoré nie sú sarkómy ani karcinómy ale sú malígne (zhubné), čo vyjadrime v názve: malígny fibrózny histiocytóm.

Prečo práve v prsníku?

V roku 1999 sa na Slovensku diagnostikovalo 1 863 prípadov karcinómu prsníka u žien, čo predstavovalo hodnoty incidencie 48.1 / 100 000 žien a podiel 18.1 %.
V posledných rokoch sa zaznamenáva trend vzostupnej incidencie (prvý výskyt diagnostikovaného nádoru), pri stabilizovanej až klesajúcej mortalite (úmrtnosti).

V etiológii karcinómu prsníka sa významne uplatňuje vplyv estrogénov, ktoré môžu aktivovať rôzne rastové faktory (EGF, TGF alfa, IGF-1, PDGF a iné), stimulovať expresiu receptorov rastových faktorov, aktivovať proteolytické enzýmy (katepsín D, kolagenázu IV, aktivátor plazminogénu). Pravdepodobne sa podieľajú na aktivácii onkogénov (c-erbB-2, ras, myc) inaktiváciu antionkogénov (p53, Rb) alebo faktorov pôsobiacich proti proligerácii nádorových buniek (TGF-b) Pre ďalší rast a metastázovanie majú veľký vplyv aj ďalšie cytokíny a rastové faktory, predovšetkým tie, ktoré stimulujú angiogenézu (FGV, VEGF, MMP).

Rýchlosť rastu zhubného nádoru prsník (CA mammae) môže byť rôzna a závisí od tzv. zdvojovacieho času (keď sa nádorová bunka rozdelí).
Kým nádor dorastie do veľkosti priemeru 1 cm, obsahuje okolo 109 nádorových buniek. Odhaduje sa, že od iniciálnej malígnej transformácie (kedy prvá epitelová bunka prsníka „zblbne“) po dosiahnutie hranice detegovateľnosti nádoru (jeho diagnostického odhalenia), môže uplynúť niekoľko rokov. Časť pacientok však môže mať naopak nádor, ktorý rastie veľmi rýchlo, rýchlo metastázuje a prežívanie pacienta v takomto prípade je krátke!

Rizikové faktory a prevencia

 • genetická podmienenosť – defekt reparácie DNA alebo narušený replikácia buniek (zmena génu BRCA 1) – keď máme v rodine rakovinové ochorenie, mali by sme chodiť častejšie na preventívne onkologické prehliadky
 • vek – riziko 30 ročnej ženy ochorieť v najbližších 10 rokov na Ca mammae je 0,4 % (jedna z 249). Pre 70 ročnú ženu je to však 4,16 (jedna z 24)
 • Primárne hormonálne determinované (určené) rizikové faktory
  1. reprodukčné faktory – menarché - 4% pokles rizika na každý rok po 12 r.
  2. neskorá menopauza - 45 r - ½ redukcia rizika oproti ženám nástupom po 55 r.
  3. bezdetnosť – s každým pôrodom klesá riziko o 7 %
  4. hormonálna substitučná liečba zvyšuje riziko o 2,3 % ročne (po vysadení je však riziko anulované)
  5. perorálne kontraceptíva – 24 % nárast rizika
 • Faktory dietetické a životného štýlu (1 kg nadváhy 1% rizika naviac)
 • Rizikové faktory nejasnej genézy – fajčenie, znížená telesná aktivita,ionizujúce žiarenia

Všeobecné preventívne odporúčania

Najlepšou stratégiou v súčasnosti je obmedzenie hmotnosti, obmedzenie príjmu alkoholu a vyvážená strava, pokles hladiny estrogénu(?)