Naše rady

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Za komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím bola Národnou radou SR dňa 2.12.2015 zvolená JUDr. Zuzana Stavrovská na obdobie 6 rokov.
Môžete sa na ňu obrátiť so svojimi problémami. Informácie o činnosti úradu nájdete tu (stiahnite si letáčik), alebo na stránke www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk .

 

 

Liga proti rakovine v SR - psychosociálna komisia

Sociálne a psychologické poradenstvo pre pacientov v heslách

Práca: Pred začiatkom liečby sa poraďte s onkológom, či je pre vás vhodné pracovať. Zvážte svoje pracovné zaradenie, celkový zdravotný stav, aj ako znášate liečbu. Ak sa rozhodnete pracovať, môžete požiadať o skrátenie alebo úpravu pracovnej doby, prípadne o zmenu pracovnej náplne - najmä pri pracovných rizikách (chemické, fyzikálne alebo biologické škodliviny, vysoká miera stresu, ťažké pracovné podmienky, nočné zmeny, riziko nákazy infekčnými chorobami, práca v hromadnej doprave, pri obsluhe strojov, vo výškach atd). Nárok na práceneschopnosť počas liečby, prípadne po jej skončení trvá po dobu 12 mesiacov, následne zvážte ďalšie možnosti:

Návrat do pracovného pomeru v pôvodnom rozsahu a náplni, prípadne na skrátenú pracovnú dobu alebo so zmenou pracovnej náplne (najmä pri vyššie uvedených rizikách).

Invalidita - vybavuje obvodný lekár na základe odborného onkologického nálezu. Percento postihnutia určuje posudkový lekár podla hlavnej diagnózy s možným navýšením maximálne 10 % na všetky ďalšie diagnózy, prehodnocuje sa obvykle do 2 rokov podla aktuálneho zdravotného stavu. Poberanie invalidného dôchodku v súčasnosti neobmedzuje možnost pracovať, za istých okolností dokonca zvýhodňuje zamestnávateľa. Pre ťažšie postihnutých pacientov je možné zamestnať sa v tzv. chránených dielňach.

V prípade potreby sa môžete obrátiť na agentúry podporovaného zamestnania v regiónoch, ktoré vám poskytnú poradenstvo, pomôžu nájsť vhodnú prácu alebo vyriešiť nevhodné podmienky v zamestnaní. Pre zodpovedajúce vekové kategórie je možné požiadať o starobný, resp. predčasný starobný dôchodok.

Poradenstvo poskytuje Sociálna poisťovňa v mieste bydliska, telefonicky:

Finančné príspevky pre sociálne znevýhodnených pacientov:

Poradenstvo poskytuje Sociálna poisťovňa, kde môžete požiadať o finančný príspevok. Ak doplácate za lieky (aj iné ako onkologické), môžete požiadať o úhradu doplatku alebo jeho časti, svoju zdravotnú poisťovňu, vyplnený formulár potvrdzuje odborný lekár.

Finančné príspevky onkologickým pacientom vo finančnej tiesni formou pravidelných dávok poskytuje humanitná organizácia Dobrý anjel, bližšie informácie na www.dobryanjel.sk. Email: dobryanjel@dobryanjel.sk. mobilné císlo: 0907 152 459 alebo na poštovej adrese: Dobrý anjel, Karpatská 15, 058 01 Poprad.

Jednorázové príspevky poskytuje aj Liga proti rakovine SR.

Príspevok na kompenzačné a zdravotnícke pomôcky sa poskytuje podla Vestníka MZ, ktorý sa aktualizuje 4x rocne, bližšie informácie získate vo výdajniach zdravotníckych potrieb. Určené pomôcky a zdravotnícky materiál sa hradia čiastočne alebo plne na základe lekárskeho poukazu, potvrdeného lekárom s príslušnou špecializáciou podľa potreby. Zdravotnícky materiál môže predpisovať aj obvodný lekár na základe odporúčania príslušného odborného lekára (potvrdenie sa aktualizuje lx za 6 mesiacov).

Preukaz ŤZP (ťažko zdravotne postihnutý):

Žiadosť sa podáva na miestnom úrade, údaje o zdravotnom stave žiadateľa potvrdzuje odborný lekár. Preukaz ŤZP nie je viazaný na invaliditu. Platnosť je obvykle časovo obmedzená a prehodnocuje sa v určených časových intervaloch.

Možnosti pomoci: opatrovateľská služba - informácie: miestne úrady. ADOS - agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečujú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou a občanom, na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Sú plne alebo čiastočne hradené zo zdravotného poistenia. Adresy a kontakty získate V regiónoch a tiež na adrese www.npop.sk - ADOS.

Odborné poradenstvo:

Telefonická informačná linka Ligy proti rakovine:

Linka pomoci a poradenská služba Bratislava orientovaná na pomoc pri rakovine tel.: 02/52965148 denne od pondelka do štvrtku medzi 14,00 a 16,00 hod. - aj osobne v rovnakom čase v Bratislave na Brestovej ul. 6.

Emailové informácie: Nadácia na pomoc onkologickým pacientom, www.npop.sk. Môžete tu získať základné informácie o onkologických ochoreniach, položiť otázky lekárovi, či získať rôzne užitočné kontakty v regiónoch.

Psychologické poradenstvo a Linky pomoci: Linka dôvery - oblasť pomoci a poradenstva v krízových situáciách, psychologická pomoc, celoslovenská linka 0850 11 10 22, nonstop.

Podporné svojpomocné kluby onkologických pacientov v týchto mestách SR: Bratislava, Nitra, Trnava, Topoľčany, Piešťany, Skalica, Nové Zámky, Martin, Partizánske, Pezinok, Lučenec, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Poprad, Prešov, Košice, Michalovce, Vranov, Trebišov,... Kluby poskytujú informácie, pomoc a podporu pacientkám a pacientom v liečbe aj po jej skončení, organizujú rôzne aktivity zamerané na zlepšenie zdravotného stavu pacientov, vzdelávacie, kultúrne, spoločenské a pohybové aktivity. Kontakty nájdete na web stránke Ligy proti rakovine www.lpr.sk.

Pomoc pri úzkosti, depresiách, nespavosti

Prvá pomoc - bez lekárskeho predpisu si môžete kúpiť liečivé čaje: medovka lekárska, ľubovník bodkovaný, levanduľa, hotové čajové zmesi s upokojujúcim účinkom, v liekovej forme napr. Persen, Guajacuran,...Upravte svoju životosprávu, ozdravte stravovanie. Zvoľnite životné tempo, doprajte si dostatok odpočinku a spánku, ale aj primeraného pohybu - najlepšie na čerstvom vzduchu. Nepotláčajte svoje pocity, hovorte o tom, čo vás trápi. Hľadajte vhodný spôsob komunikácie s okolím. V prípade potreby vyhľadajte pomoc ktoréhokoľvek psychológa, psychoterapeuta, psychiatra - môžete to urobiť aj priamo bez lekárskeho poukazu. Ujasnite si motiváciu k vyliečeniu - čo chcete ďalej dosiahnuť, zažiť, zmeniť. Myslite pozitívne - na to čo chcete, nevenujte energiu negatívnym predstavám. Doprajte si dostatok času pre oddych , svoje záľuby a priateľov. Každý deň si nájdite dôvod na radosť.

Podľa MPSVR SR v zmysle z. c. 447/2008 Z. z. o penažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP v znení neskorších predpisov:

 • Platí valorizačný mechanizmus opakovaných penažných príspevkov na kompenzáciu tak, že výška týchto príspevkov je vyjadrená v percentách zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
 • Je možnosť navýšiť mieru funkčnej poruchy v prípade, ak má fyzická osoba viacero vzájomne súvisiacich zdravotných postihnutí.
 • Zákon vymedzuje odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzácie a osobitne upravuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou.
 • Ustanovujú sa podmienky poskytovania peňažného príspevku určeného na kúpu zdvíhacieho zariadenia s ustanovením jeho maximálnej výšky 11617,88 € a penažného príspevku na opravu úpravu osobného motorového vozidla a opráv iných úprav.
 • Maximálna výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je 1659,70 €, druhého elektrického vozíka je 4979,09 €,  umožňuje sa poskytnút penažný príspevok aj na kúpu druhého načúvacieho aparátu najviac v sume 331,94 €.
 • MPSVaR SR prijalo Opatrenie c. 7, z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované ceny pomôcky. Opatrenie sa bude dopĺňať v závislosti na nových pomôckach na trhu.
 • MPSVaR SR vydalo Opatrenie c. 6, z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, materiálov a zariadení na úcely penažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, co zvyšuje objektivitu poskytovania tejto formy pomoci.
 • Výška sadzby za jednu hodinu osobnej asistencie je stanovená na 2,76 €, avšak sadzba na 1 hodinu osobnej asistencie je závislá od sumy životného minima (1,39% ŽM).
 • Umožnuje sa poskytnúť penažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla aj v prípade, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím používa vozidlo pri vykonávaní zamestnania v mieste svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a OMV využíva počas dvoch dni v týždni na svoju prepravu pri výkone svojho zamestnania.
 • Je určená hranica ochrany príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 3 násobok sumy životného minima.
 • Definuje podmienky poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie a určuje kritériá pre posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na opatrovanie. Príspevok sa poskytuje v paušálnej výške tým osobám, ktoré vykonávajú opatrovanie a zároven je im poskytovaný dôchodok, avšak výška bude ovplyvnená sumou životného minima. Pri opatrovateľoch v produktívnom veku je stanovená ochrana príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  na 1,3.
 • Umožňuje sa poskytnúť penažný príspevok na opatrovanie aj fyzickým osobám, ktoré nie sú rodinnými príslušníkmi fyzickej osoby s tažkým zdravotným postihnutím, ak spoločne bývajú a majú spoločný trvalý alebo prechodný pobyt.
 • Jasne je určené platenie úhrady za zdravotné výkony na účely kompenzácie.
 • Sú zavedené ochranné prvky na preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom v záujme eliminovať riziko zneužívania.

Podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, parkovacie preukazy pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím sa vyhotovujú na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pri peňažnom príspevku na opatrovanie platí:

 • Valorizácia výšky peňažného príspevku na opatrovanie: určuje sa v percentách sumy životného minima, čo znamená, že pri každom zvýšení súm životného minima sa zvýši aj tento príspevok.
 • Zákon rozširuje okruh fyzických osôb o švagra, švagrinú, neter, synovca a umožnuje túto formu kompenzácie poskytovať aj fyzickej osobe, ktorá nepatrí do okruhu príbuzných, ak býva s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Táto podmienka sa považuje za splnenú aj vtedy ak ide o prechodný pobyt.
 • Umožňuje sa poskytovať peňažný príspevok aj fyzickej osobe, ktorá opatruje a súčasne študuje externou formou, alebo popri zamestnaní, za predpokladu, že v čase jej neprítomnosti zabezpečí opatrovanie osoby s tažkým zdravotným postihnutím inou osobou.
 • Na odľahčenie opatrovateľov, ktorí poskytujú starostlivosť osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, je stanovená možnosť poskytnúť príspevok najviac v rozsahu 30 dní v roku aj vtedy, ak opatrovateľ nevykonáva opateru a fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím je poskytovaná pomoc inou formou, tzv. odľahčovacia služba.
 • Ďalej je možnosť poskytovať predmetný penažný príspevok aj v prípade, ak je opatrovanej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytovaná opatrovateľská služba v rozsahu nepresahujúcom 8 hodín mesačne.
  Umožňuje sa vykonávať opatrovanie v rámci tohto peňažného príspevku aj fyzickým osobám, ktoré sú „plne invalidné" za predpokladu, že sú fyzicky a psychicky schopné opatrovať, čo v prípade pochybností posúdi príslušný orgán. Ak fyzická osoba vykonávajúca opatrovanie poberá dôchodkové dávky,poskytuje  sa  jej peňažný príspevok na opatrovanie v paušálnej výške, ktorá je vyjadrená v percentách, čo znamená, že sa tiež bude valorizovať pri každom zvýšení sumy životného minima. 
 • Opakované peňažné príspevky sú vyplácané mesačne pozadu.

KOMPENZAČNÉ PRÍSPEVKY:

O čo môžeme požiadat?

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím môže na základe zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu tažkého zdravotného postihnutia požiadať o nasledovné peňažné príspevky:

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
 • peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
 • peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
 • peňažný príspevok na opravu pomôcky,
 • peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
 • peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,
 • peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,
 • peňažný príspevok na prepravu,
 • peňažný príspevok na úpravu bytu,
 • peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,
 • peňažný príspevok na úpravu garáže,
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
 • peňažný príspevok na opatrovanie.

Výška peňažných príspevkov poskytovaných jednorázovo:

peňažný príspevok na

 • kúpu pomôcky, výcvik používania pomôcky úpravu pomôcky - najviac 8 630,42 €
  • druhý mechanický vozík - najviac 1 659,70 €
  • druhý elektrický vozík - najviac 4 979,09 €
  • druhý načúvací aparát - najviac 331,94 €
 • opravu pomôcky - výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
 • kúpu zdvíhacieho zariadenia - najviac 11 617,88 €
 • kúpu osobného motorového vozidla - najviac 6 638,79 €
  • kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou - najviac 8 298,48 €
 • úpravu osobného motorového vozidla - najviac 6 638,79 €
 • úpravu bytu, rodinného domu - najviac 6 638,79 €
  • úpravu garáže - najviac 1 659,70 €

Výška peňažných príspevkov poskytovaných opakovane (mesačne):

peňažný príspevok na

 • osobnú asistenciu - sadzba na hodinu vo výške 1,39% sumy životného minima
 • prepravu - najviac 51,02% sumy životného minima
 • kompenzáciu zvýšených výdavkov
  • na diétne stravovanie
   • 18,56% sumy životného minima
   • 9,28% sumy životného minima
   • 5,57% sumy životného minima
  • súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia - 9,28% sumy životného minima
  • súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla - 16,70% sumy životného minima
  • súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom - 22,27% sumy životného minima
 • peňažný príspevok za opatrovanie
  • opatrovanie jednej fyzickej osoby s ŤZP - 111,32% sumy životného minima
  • opatrovanie dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ŤZP - 148,42% sumy životného minima
  • opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne - 98,33% sumy životného minima
  • opatrovanie najmenej dvoch fyzických osôb s ŤZP, ktorým sa poskytuje denná pobytová sociálna služba, alebo ktoré navštevujú školské zariadenia v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne - 139,15% sumy životného minima
  • ak je fyzickou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická osoba nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia, peňažný príspevok sa zvyšuje - o 49,80 € mesačne
  • Životné minimum v roku 2020 : 214,83 - pre plnoletú fyzickú osobu, 148,87 - pre ďaľšiu fyzickú osobu v spoločnej domácnosti  a 98,08 - pre nezaopatrené dieťa             

 Aktuálne informácie nájdete na stránke : https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/